„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

zasady rekrutacji

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

 

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

 

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

 

  1. Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły – 100 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

  1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

  1. W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

  1. Przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun kandydata lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Cieszyn i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja – jako miejsce zamieszkania wskazuje Gminę Cieszyn – 12 punktów

Sposób dokumentowania: kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzona pieczęcią Urzędu Skarbowego w Cieszynie lub zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego w Cieszynie potwierdzającym fakt złożenia zeznania oraz wskazaniem w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie Gminy Cieszyn lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania podatkowego,

  1. Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 8 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

  1. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 3 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami (również podpisane przez oboje opiekunów/rodziców) należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość przesłania wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  e-Puap. Wniosek powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji.

 

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły rodzice składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
  • oddziałów integracyjnych – rekrutacja przebiega na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

 

Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów kandydata.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook