„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Oferta Szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na film promujący Szkołę!

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie to szkoła posiadająca Certyfikat Szkoły z Klasą, Przyjaznej Szkoły – w ramach kampanii KO w Katowicach „Razem raźniej” oraz Szkoły Pozytywnego Myślenia.

Budynek szkolny jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i uczniów klas młodszych. Dysponujemy nowoczesnym boiskiem typu "Orlik" wraz z bieżnią lekkoatletyczną, biblioteką, pracownią komputerową z nowym sprzętem, 22 salami lekcyjnymi, stołówką z jadalnią, posiadamy 3 świetlice szkolne (świetlica działa od godz. 6.30 do 16.30), sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki. Uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą pedagogiczno – psychologiczną, szkoła zatrudnia pedagoga terapeutę, pedagoga szkolnego, logopedę, nauczyciela rehabilitanta, doradcę zawodowego oraz nauczycieli specjalistów zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. Placówka uczestniczyła w programie unijnym „Innowacyjny system wspierania szkół w powiecie cieszyńskim”. Jesteśmy współorganizatorem Wczesnej Szkoły Profilaktyki. Dzięki współpracy z TPD w Cieszynie, w 2009r. utworzono na terenie placówki Środowiskową Świetlicę „Przytulisko” dla dzieci i młodzieży z najbliższego środowiska, prowadzimy w niej pomoc w nauce i dożywianie, a co roku w czasie wakacji organizujemy wypoczynek w formie półkolonii letnich i zimowych.

W 2022r. Szkoła otrzymała wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) planowany jest zakup m.in.: drukarki 3d, mikrokontrolera, lutownicy, kamery przenośnej/aparatu fotograficznego wraz z zestawem oświetlenia, gimbal, mikrofonu przenośnego, drony, okularów ClassVR czy choćby długopisów 3D, pociągu intelino.    

Od sierpnia 2021r. do czerwca 2022r. realizujemy unijny projekt „KREATYWNA 5”, którego celem jest poprawa jakości procesu kształcenia. Przedmiotem projektu jest organizacja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 zajęć metodą eksperymentu, zajęć  wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła realizuje również projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Aktualnie, do 31 sierpnia 2022r. realizujemy projekt międzynarodowy Erasmus + pt. „How to make schools more attractive and creative" (wymiana uczniowska z Hiszpanią, Grecją, Rumunią i Turcją). Od 1 stycznia 2022r. rozpoczęliśmy kolejny projekt programu Erasmus + pt. "Zero Waste Schools". Realizacja tego projektu, podczas którego nastąpi wymiana uczniowska z Rumunią, Turcją i Portugalią, będzie trwała 2 lata.

Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie w zakresie praktyk studenckich oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

Proces dydaktyczny urozmaicony jest innowacjami pedagogicznymi i programami ogólopolskimi, np.:

  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Czytam z klasą" - lekturki spod chmurki"; edycja druga EKOlogiczna. Czytam sobie;
  • "Czytam sobie. Pierwsza klasa!";
  • Zajęcia umuzykalniające z instrumentami Bum Bum Rurki - dzwonki na tubach i dzwonki z rączką;
  • "Bajka - mój przyjaciel" - sposób na rozwiązywanie trudności emocjonalno - społecznych;
  • "Elementy planu daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej";
  • "Nauczanie przez kodowanie";
  • "Tropiciel przyrody" - innowacja o charakterze społeczno - przyrodniczo - kulturowym;
  • Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja - Dzień Kropki";
  • Międzynarodowy projekt edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne";

Szkoła posiada stronę internetową, stronę na portalu Facebook, własne logo oraz Certyfikat srebrnej tarczy, przyznawany uczniom uzyskującym na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,0 i wzorową ocenę z zachowania. Organizujemy kiermasze świąteczne, Dni Otwarte, Pasowanie na Pierwszoklasistę. Wydajemy gazetkę szkolną „Piątka z klasą”. Wyróżnia nas udział i sukcesy uczniów w różnych formach współzawodnictwa, wojewódzkich konkursach przedmiotowych, wyróżnienia w Ogólnopolskich Konkursach Kangur, FOX, Krąg, Wiedzy o Społeczeństwie, udział w przeglądach artystycznych,  konkursach plastycznych, wiedzy o Unii Europejskiej, fotograficznych, prozdrowotnych. Mocną stroną szkoły są również prospołeczne postawy uczniów i działalność charytatywna oraz realizacja wielu działań profilaktycznych. Szkoła kontynuuje dobre tradycje dawnej „piątki” i Gimnazjum nr 3, stwarzając uczniom warunki do harmonijnego rozwoju, jest szkołą bezpieczną i przyjazną. Uczniowie korzystają z basenu przy SP 4, w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzona jest nauka pływania. Posiadamy dobrze przygotowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, stale doskonalącą swój warsztat pracy, która realizuje wiele innowacji pedagogicznych.

  

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook