OPIS PROJEKTU

 

TYTUŁ PROJEKTU: "KREATYWNA 5"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OPIS PROJEKTU:

  • Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania  11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.
  • Beneficjentem projektu jest Miasto Cieszyn a realizatorem projektu Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.
  • Okres realizacji projektu VIII.2021-VI.2022
  • Przedmiotem projektu jest organizacja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 zajęć metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji
    i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 5
    z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez:

- organizację zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań, przyczyniających się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności,

- organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

organizację szkoleń umożliwiających wzrost kompetencji nauczycieli SP5
w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,

wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni
i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook