Deklaracja dostępności

Dekladacja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp5.cieszyn.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01

Oświadczenie sporządzono: 2020-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,

– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18.

Informacja o ocenie dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz posiłkując się narzędziami online.

Informacje zwrotne i dane teleadresowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1, 43 – 400 Cieszyn. Osobą kontaktową jest Diana Wiszniewska. Kontaktować można się także telefoniczne pod numerem telefonu: +48 33 8521792 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sp5.cieszyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania o braku dostępności cyfrowej.

Elementy dostępności strony internetowej

Na stronie internetowej dostępna jest możliwość skorzystania ze:

- standardowych skrótów klawiaturowych;

- trybu "wysokiego kontrastu" dla osób słabowidzących;

- zmniejszenia lub powiększenia treści zamieszczonych na stronie internetowej poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu na znak A A+,

- zmiany wielkości odstępów w tekście poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu.

Strona internetowa jest "responsywna" - tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp5.cieszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,

– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18. 

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (II kondygnacje) – można dostać się: wejściem głównym, wejściem od strony szatni, 3 wejściami ewakuacyjnymie od strony ul. Sikorskiego, podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ulicy Sikorskiego. Wewnątrz budynku są schody, którymi można pokonać kondygnacje, brak możliwości wjazdu wózkiem na I i II piętro, brak windy wewnętrznej/zewnętrznej. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – znajdują się na parterze, budynek częściowo jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, nie ma progów, drzwi umożlwiające manwery.
  2. Pod budynek jest możliwość dojazdu samochodem uprawnionym, z właściwymi uprawnieniami.
  3. Do budynku można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
  4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby - powyżej 3 dni od zgłoszenia.
  5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma pętli indukcyjnych. W Szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Berajla, druku powiększonym dla osób niewidomych i słąbowidzących. 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wyznacza termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook