Rekrutacja do klas I

Szanowni Państwo!

publikacja list zakwalifikowanych dzieci do klas I w roku szkolnym 2021/2022 nastąpi 06.05.2021r. o godz. 08:00.

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie 6 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 do 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Rekrutacja do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE. Następnie wypełnione ZGŁOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata i dostarczyć do szkoły.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły lub w sposób tradycyjny:

- e-mail: sekretariat@sp5.cieszyn.pl

- adres: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1,

43 – 400 Cieszyn

- skrzynka na listy, usytuowana przy głównych drzwiach do Szkoły

 

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

  1. Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

100 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

  1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

  1. W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

  1. Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

  1. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy dostarczyć do placówki.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania WNIOSKU wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony i podpisany WNIOSEK oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły lub w sposób tradycyjny:

- e-mail: sekretariat@sp5.cieszyn.pl

- adres: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1,

43 – 400 Cieszyn

- skrzynka na listy, usytuowana przy głównych drzwiach do Szkoły

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej (w związku z ograniczonym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej można dołączyć orzeczenie wydane na etap przedszkolny, jednak gdy tylko będzie taka możliwość proszę o aktualizację) mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
  • oddziałów integracyjnych

 

 

Szanowni Rodzice, przypominamy o trwającym naborze do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Prosimy o zgłaszanie dzieci OBWODOWYCH. Zapraszamy dzieci spoza rejonu. Rekrutacja trwa do 20.04.2021r.

Szanowni Państwo, jeżeli nie macie możliwości wydrukowania zgłoszenia/wniosku dot naboru do klas 1, to czekają przygotowane w budynku Szkoły.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania związane z rekrutacją, wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu +48 785186462.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook